Garden Design

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1
Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest STONES GALLERY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-240 Żory, ul. Boryńska 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000742383 NIP: 6511728243 REGON: 380874240, nr tel. +48 601 509 372- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem: www.gardendesign.pl prowadzony przez spółkę Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

Kupujący może kontaktować się ze Spółką pod adresem korespondencyjnym:
44-240 Żory, ul. Boryńska 7 lub pod adresem poczty elektronicznej: sklep@gardendesign.pl lub pod numerem telefonu: +48 601 509 372.

Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.

Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru towaru staja się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.

Spółka oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

§2

Tryb składania zamówienia i prawo odstąpienia od umowy

Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

– poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu,

– telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 601 509 372 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 8 do 17.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: sklep@gardendesign.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Spółkę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: STONES GALLERY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-240 Żory, ul. Boryńska 7, może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@gardendesign.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór znajdą Państwo w dziale “Zwroty i reklamacje towaru”, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Spółka prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać na własny koszt lub przekazać na adres Spółki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten towar zabezpieczyć we czasie transportu zwrotnego, tak aby towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Spółce za co Kupujący ponosi odpowiedzialność przysługuje Spółce prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§3
Płatności

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Spółki.

W Sklepie istnieją różne formy płatności: pobranie, przelew, gotówka, płatność kartą, płatność elektroniczna, raty.

Momentem zapłaty przy płatności przelewem jest chwila uznania rachunku bankowego Spółki całą kwotą wynikająca z zamówienia, przy płatności karta płatniczą/kredytową moment pozytywnej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej jeżeli płatność dokonywana jest w siedzibie Spółki oraz chwila zapłaty w kasie Spółki przy płatności gotówką w siedzibie Spółki.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić całość ceny, będącą wynikiem ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Koszty transportu określone są na stronie internetowej Sklepu indywidualnie dla każdego towaru.

Zapłata kompletnej ceny (w tym ceny dostawy za towar) jest warunkiem wydania towaru Kupującemu.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wewnętrznego transportu Spółki, firm wysyłkowych ubezpieczoną przesyłką (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru Kupującemu lub upoważnionej przez niego osobie w siedzibie Spółki.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Spółki.

4. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Klientem przy składaniu Zamówienia.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy towarów widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

6. W momencie przyjęcia/odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu przyjęcia/odbioru towaru, towar staje się własnością Kupującego.

7. Maksymalny czas realizacji dostawy to 14-21 dni roboczych.

§5
Gwarancja

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta („Gwarant”). Czas trwania gwarancji udzielonej klientowi instytucjonalnemu to 12 miesięcy. Czas trwania gwarancji dla klientów prywatnych dla poszczególnych kolekcji przedstawia poniższa tabela. Gwarancja nie dotyczy poduszek (poszewek i wypełnień) z kolekcji Zumm ®, Oltre ® oraz Vimine ®.

Zumm ®24 miesiące
Oltre ®24 miesiące
Vimine ®24 miesiące
Zumm Premium ®24 miesiące
Aerocover ®24 miesiące
Capi Europe ®24 miesiące
Marroni Grills ®24 miesiące
Platinum24 miesiące
pozostałe24 miesiące

 

Spółka wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument zakupu tj. paragon lub Faktura Vat (dokument gwarancyjny). Regulamin sklepu określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Regulamin zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta czas trwania i uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§6
Reklamacje, zwroty

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy (towaru) bez wad. Regulacja odpowiedzialności Spółki za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

– skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),

– złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady

W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny i powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe oraz załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego albo faktury, a w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – powinien złożyć do Spółki wypełniony dokument gwarancyjny.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika chyba, że Spółka i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego
o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub (jeśli kupujący jest konsumentem) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego albo o mediację przed tym sądem.

§7
Postanowienia końcowe

Zasady „Polityki Prywatności” umieszczone są na stronie internetowej Sklepu i wskazują one jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Spółka może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji Spółka może korzystać.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

Klient podczas użytkowania Sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies, więcej szczegółów w zakładce “Polityka prywatności” na stronie internetowej Sklepu.

Spółka zastrzega, że umieszczone na stronach Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Sklepu https://gardendesign/regulamin/.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu wraz ze szczegółową informacją o zmianach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 (trzech) dni od chwili udostępnienia nowego ujednoliconego zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku
i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w szczególności zdjęć i opisów towarów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.